อัพเดตปีล่าสุด 65-66! แนวข้อสอบเข้า ม.1 รร.หอวัง สวนกุหลาบ บดินทรเดชา

การสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง

การสอบเข้า ม.1 ของแต่ละโรงเรียนและแต่ละแผนการเรียน มีกำหนดรายวิชาที่ต้องสอบแตกต่างกันออกไปแต่โดยส่วนใหญ่รายวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า ม.1 จะประกอบไปด้วยวิชาดังนี้

- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา

บางโรงเรียนอาจจับสอบครบทั้ง 5 วิชา แต่ก็มีบางโรงเรียนที่อาจเน้นสอบเฉพาะวิชาหลัก ๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อต้องมีการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ผู้ปกครองควรศึกษารายละเอียดวิชาที่ต้องใช้ในการสอบจากโรงเรียนด้วย​

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ GATE Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ (การอ่านออกเสียง, การสนทนาโต้ตอบ)

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ คณิต-วิทย์ Gifted

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษและมิติสัมพันธ์, สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ (ปรนัย / เขียนเรียงความ), สอบสัมภาษณ์นักเรียนภาษาอังกฤษและผู้ปกครอง

ห้องเรียนพิเศษ ITP

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษและมิติสัมพันธ์

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

หอวัง

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted

สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล)

สอบวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทดสอบทางด้านดนตรี

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

ฤทธิยะวรรณาลัย

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต-พลศึกษา (เตรียมทหาร)

มีสอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สอบปฏิบัติ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบอังกฤษทุกวิชา)

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์, ด้านจำนวน, ด้านเหตุผล, ด้านมิติสัมพันธ์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท.

สอบวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ด้านเหตุผล, ด้านมิติสัมพันธ์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

วิชาที่ใช้สอบเข้า ม.1

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

กดที่แท็บแต่ละโครงการเพื่อดูรายวิชาที่ใช้สอบในแต่ละโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สอบวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ความถนัดคำนวณ, ความถนัดวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ English Program

สอบวิชาคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษล้วน), วิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษล้วน), ความถนัดภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ

สอบวิชาคณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยในการสอบเข้า ม.1

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยในการสอบเข้า ม.1 ส่วนมากจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เกินหลักสูตรระดับช้น ป.6 แต่อาจะมีบางประเด็นที่ต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนและโจทย์ที่มีการถามหลายประเด็น ซึ่งผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เป็น การฝึกทำข้อสอบหรือหาแนวข้อสอบเก่าสามารถช่วยเพิ่มคะแนนสอบได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้อสอบเข้า ม.1 ส่วนใหญ่ล้วนเป็นข้อสอบที่มีลักษณะคล้ายเดิมเพียงแต่มีการพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

วิชาหัวข้อแนวข้อสอบ
วิทยาศาสตร์

อาหารและสารอาหาร, ระบบร่างกายมนุษย์, พืช, การดำรงชีวิตของสัตว์, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สสารและสาร, วงจรไฟฟ้า, หินและปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา, โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

คณิตศาสตร์

จำนวน ห.ร.ม. และ ค.ร.น., เศษส่วน, ทศนิยม, อัตราส่วน ร้อยละ, สมการ, มุมและส่วนของเส้นตรง, เส้นขนานและมุมภายใน, ทิศ, มาตราส่วนและแผนผัง, พื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม, รูปวงกลม, เรขาคณิต 3 มิติ, ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก, การชั่ง ตวง วัด, สถิติและความน่าจะเป็น

ภาษาอังกฤษ

Part of Speech, Tense, Gerund and Infinitive, Passive Sentence, Conversation, Vocabulary, Error Identification, Passage, Cloze Test

ภาษาไทย

การอ่านออกเสียงในภาษาไทย, ชนิดของคำ, การสร้างคำในภาษาไทย, คำ, กลุ่มคำและประโยค, บทร้อยกรอง, สุภาษิตและคำพังเพย, ทักษะการอ่านและการใช้พจนานุกรม, การเขียน, คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม, หลักการใช้ภาษา

สังคมศึกษา

ศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง, วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิประเทศ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ,ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในไทยและต่างประเทศ

ติวเตอร์ตัวต่อตัวจะช่วยให้การสอบเข้า ม.1 เป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การฝึกทำข้อสอบเก่ายังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับโจทย์และแนวข้อสอบเป็นอย่างดี การมีติวเตอร์ตัวต่อตัวช่วยติวสอบเข้า ม.1 จะช่วยให้การฝึกทำข้อสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากติวเตอร์จะช่วยเฉลยละเอียด จับเวลาทำข้อสอบ และคัดสรรเฉพาะข้อสอบที่เป็นแนวข้อสอบตรงสำหรับการสอบเข้า รร.เป้าหมายเท่านั้น

นอกจากนี้ติวเตอร์ยังสามารถช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียนเป็นรายบุคคลช่วยให้ประหยัดเวลาในการเตรียมตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สรุปครบทุกประเด็นที่ต้องใช้สอบ พร้อมพาตะลุยโจทย์มากกว่า 300 ข้อหากเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มขึ้น ป.6

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวที่ดีที่สุดจากจุฬา

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวสอนพิเศษที่บ้านด้วยติวเตอร์คุณภาพสูงกว่า 10000 คนทั่วประเทศและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน สอนตามหลักจิตวิทยาผ่านเทคนิคพิเศษ Active Learning+ ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ​

Edit Template

เรียนพิเศษตัวต่อตัววิชาไหนได้บ้าง?

เราคือบริการติวเตอร์ตัวต่อตัวไม่ว่าจะเป็นวิชาทั่วไปอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาเราก็มีติวเตอร์ตัวต่อตัวพร้อมให้บริการ

นอกจากนี้วิชาด้านกลุ่มภาษาเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี การเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที