ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษากับติวเตอร์ตัวต่อตัว

เตรียมสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์กับรุ่นพี่ตัวจริง ติวเข้มตะลุยโจทย์ สนามสอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ รร.จุฬาภรณ์ฯ พสวท. KOSEN วมว. และ รร.กำเนิดวิทย์ อัปเดตข้อสอบ มหิดลฯ ถึงปีล่าสุด

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

หรือเริ่มต้นรับคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะฟรีกับทีมวิชาการจาก Highskill

ติวสอบเข้าเตรียมอุดม ติวเข้ม ตะลุยโจทย์เตรียมอุดม

สอนโดยติวเตอร์ตัวต่อตัวเพื่อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษาโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากเกษตร
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากธรรมศาสตร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากมหิดล
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์จุฬา
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก ม.เชียงใหม่
สอบเข้าเตรียมอุดม ติวเตอร์เตรียมอุดม

รู้จักโรงเรียน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรร.เตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเดิมชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย แต่เดิมอยู่ภายใต้สังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ถูกโอนย้ายไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดรับนักเรียนจากทั่วทุกภูมิภาค ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน)

เตรียมพร้อมสอบเข้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://admission.triamudom.ac.th 

ระยะเวลาการสมัคร

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี

วิชาที่สอบในแต่ละแผนการเรียน
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอบทั้งหมด 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ สอบ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2 สอบ 3 วิชา คือ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถานที่สอบ

อิมแพค เมืองทองธานี

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เนื้อหาวิชาที่สอบ

เนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารร.เตรียมอุดมศึกษา

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ระบุความครอบคลุมของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน

วิชา

หัวข้อแนวข้อสอบ

วิทยาศาสตร์

กลศาสตร์และคลื่น, สมบัติสาร, ไฟฟ้า, ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา, พื้นฐานชีววิทยา, อาหาร, เซลล์, พืช, ระบบนิเวศ, กลไกในร่างกายมนุษย์, พันธุศาสตร์, ความหลากหลายทางชีวภาพ, สารรอบตัว, การจำแนกสาร, สารละลาย, ปฏิกริริยาเคมี, พอลิเมอร์, เซรามิกส์ โลหะ วัสดุผสม

คณิตศาสตร์

จำนวนและตัวเลข, เลขยกกําลังโจทย์ประยุกต์ สมบัติของเลขยกกำลัง, ทฤษฎีบทสามเหลี่ยม, ระบบสมการ, อสมการ, พหุนามและการแยกตัวประกอบ, จำนวนจริง, พิธาโกรัส, อัตราส่วนตรีโกณมิติ, ทฤษฎีบทเส้นขนาน, วงกลม, พาราโบลา, สถิติและความน่าจะเป็น, ความคล้าย, ความเท่ากันทุกประการ, การแปลงและการให้เหตุผลทางเรขาคณิต, พื้นที่ผิวและปริมาตร

ภาษาอังกฤษ

Part of Speech, Tense, Gerund and Infinitive, Passive Sentence, Conversation, Vocabulary, Error Identification, Passage, Cloze Test

ภาษาไทย

การอ่านออกเสียงในภาษาไทย, ชนิดของคำ, การสร้างคำในภาษาไทย, คำ กลุ่มคำและประโยค, บทร้อยกรอง สุภาษิต และคำพังเพย, ทักษะการอ่านและการใช้พจนานุกรม, การเขียน,คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม,หลักการใช้ภาษา

สังคมศึกษา

ศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง, วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภูมิประเทศ, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ,ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในไทยและต่างประเทศ

แผนการเตรียมสอบ

วางแผนการเตรียมสอบเข้ารร.เตรียมอุดมศึกษา

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.2 เทอม 2
เรียนล่วงหน้าเนื้อหาสำคัญ

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรเริ่มเรียนพิเศษตั้งแต่ช่วงประมาณ ม.2 เพื่อเก็บเนื้อหา ม.1-ม.3 ทั้งหมดให้ทันภายในม.2 เทอม 2 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งในช่วง ม.3 เทอม 1 และฝึกทำแบบฝึกหัด

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 2-4 ชั่วโมง/วิชา เช่น

- วันจันทร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันพุธ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันเสาร์ : เรียนภาษาอังกฤษ 13.00-15.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.3 เทอม 1
ทบทวนบทเรียนทั้งหมด

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ​

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรสะสมการอ่านหนังสือโดยเฉพาะเนื้อหาตั้งแต่ ม.1 เทอม 2 ขึ้นมา เพื่อให้มีพื้นฐานในการเริ่มทำโจทย์และข้อสอบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง ม.3 เทอม 2 ซึ่งโจทย์จะมีความยากและซับซ้อน

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 2-4 ชั่วโมง/วิชา เช่น

- วันจันทร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันพุธ : เรียนภาษาอังกฤษ 18.00-20.00
- วันเสาร์ : เรียนวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.3 เทอม 2
ตะลุยโจทย์ฝึกทำข้อสอบ

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

รายวิชาที่ต้องใช้สอบตามแผนการเรียน

ควรเตรียมตัวอย่างไร

หาข้อสอบเก่า หรือ แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารร.มหิดลวิทยานุสรณืโดยเฉพาะ หาข้อบกพร้องของตนเองให้เจอและพยายามแก้ไขจุดผิดพลาดให้ได้โดยการทำข้อสอบเก่าซ้ำๆ

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 4 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 2-4 ชั่วโมง/วิชา เช่น

- วันจันทร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันพุธ : เรียนภาษาอังกฤษ 18.00-20.00
- วันเสาร์ : เรียนวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว พร้อมให้บริการทันที

การสมัครเรียน

สมัครเรียนติวเตอร์ตัวต่อตัวติวเข้มสอบเข้ารร.เตรียมอุดมศึกษา

คุยผ่านแชทหรือผ่านทางโทรศัพท์ได้ตามสะดวก

ทีมวิชาการวางแผนและแนะนำการเรียนที่เหมาะกับคุณ

เราคัดสรรติวเตอร์ที่เหมาะสมให้กับคุณโดยเฉพาะ

เรียนเรียนกับติวเตอร์ได้ตามวันเวลาที่นัดหมายได้เลย

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที