ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์กับติวเตอร์ตัวต่อตัว

เตรียมสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์กับรุ่นพี่ตัวจริง ติวเข้มตะลุยโจทย์ สนามสอบเข้า รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ รร.จุฬาภรณ์ฯ พสวท. KOSEN วมว. และ รร.กำเนิดวิทย์ อัปเดตข้อสอบ มหิดลฯ ถึงปีล่าสุด

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

หรือเริ่มต้นรับคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะฟรีกับทีมวิชาการจาก Highskill

ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ MVIT

สอนโดยติวเตอร์ตัวต่อตัวเพื่อสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากเกษตร
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากธรรมศาสตร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจากมหิดล
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์จุฬา
ติวเตอร์ตัวต่อตัวจาก ม.เชียงใหม่
ติวเตอร์ MVIT ติวสอบเข้ามหิดลวิทย์

รู้จักโรงเรียน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรร.มหิดลวิทยานุสรณ์

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนประจำที่ตั้งอยู่ในบริเวณของมหาิวทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบเข้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

– กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565

– มีผลการเรียน ดังนี้
     1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

– ผู้สมัครสอบทุกคนต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท
– ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบได้แต่ทั้งนี้ต้องส่งหลักฐานรับรองจากผู้อํานวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบกําลังศึกษาอยู่ว่าครอบครัวผู้สมัครสอบมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่ธรรมเนียมการสมัครสอบ ในระบบการรับสมัครให้ครบถ้วน

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสอบสามารถศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการสมัครต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.mwit.ac.th โดยคลิกที่เมนู “การคัดเลือกนักเรียน” เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร เมื่อผู้สมัครสอบดําเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน กดยืนยันการสมัครและชําระเงินค่าธรรมเนียมแล้วจึงจะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครอย่างสมบูรณ์

 

ในการสมัครสอบครั้งนี้ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เลือกเข้ารับการคัดเลือกได้สูงสุด 5 โครงการ ได้แก่
(1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(2) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

(3) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

(4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

(5) สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (โคเซ็น สจล.) หรือ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (โคเซ็น มจธ.)

โดยแต่ละโครงการจะพิจารณาผลการสอบคัดเลือกรอบแรกแยกกันตามคุณสมบัติที่ประกาศไว้ของแต่ละโครงการ

ระยะเวลาการสมัคร

ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

เนื้อหาวิชาที่สอบ

เนื้อหาที่ออกสอบในการสอบเข้ารร.มหิดลวิทยานุสรณ์

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ระบุความครอบคลุมของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสอบครอบคลุมเนื้อหาตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวม 4 ภาคเรียน

วิชา

หัวข้อแนวข้อสอบ
วิทยาศาสตร์

ความฉลาดรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) โดยประเมินครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิง วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ความฉลาดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) โดยประเมินครอบคลุมบริบทในโลกชีวิตจริง อาทิบริบทส่วนตัว สังคม การงานอาชีพ เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มุ่งแสดงให้เห็นการคิดวิธีการให้ออกมาในรูปแบบคณิตศาสตร์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์และตีความและแปลความเพื่อประเมินผลลัพธ์มาตอบปัญหาในชีวิตจริง

แผนการเตรียมสอบ

วางแผนการเตรียมสอบเข้ารร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.2 เทอม 2
เรียนล่วงหน้าเนื้อหาสำคัญ

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรเริ่มเรียนพิเศษตั้งแต่ช่วงประมาณ ม.2 เพื่อเก็บเนื้อหา ม.1-ม.3 ทั้งหมดให้ทันภายในม.2 เทอม 2 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งในช่วง ม.3 เทอม 1 และฝึกทำแบบฝึกหัด

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 2-4 ชั่วโมง/วิชา เช่น

- วันจันทร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันพุธ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันเสาร์ : เรียนวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.3 เทอม 1
ทบทวนบทเรียนทั้งหมด

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ควรสะสมการอ่านหนังสือโดยเฉพาะเนื้อหาตั้งแต่ ม.1 เทอม 2 ขึ้นมา เพื่อให้มีพื้นฐานในการเริ่มทำโจทย์และข้อสอบเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง ม.3 เทอม 2 ซึ่งโจทย์จะมีความยากและซับซ้อน

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 2-4 ชั่วโมง/วิชา เช่น

- วันจันทร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันพุธ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันเสาร์ : เรียนวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

ภายใน ม.3 เทอม 2
ตะลุยโจทย์ฝึกทำข้อสอบ

วิชาที่ต้องเตรียมตัว

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ควรเตรียมตัวอย่างไร

หาข้อสอบเก่า หรือ แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารร.มหิดลวิทยานุสรณืโดยเฉพาะ หาข้อบกพร้องของตนเองให้เจอและพยายามแก้ไขจุดผิดพลาดให้ได้โดยการทำข้อสอบเก่าซ้ำๆ

รูปแบบการเรียนที่แนะนำ

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัวสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (แบ่งเรียนวันละ 1 วิชา) เรียนครั้งละ 2-4 ชั่วโมง/วิชา เช่น

- วันจันทร์ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันพุธ : เรียนคณิตศาสตร์ 18.00-20.00
- วันเสาร์ : เรียนวิทยาศาสตร์ 13.00-15.00

ทั้งนี้การเรียนตัวต่อตัวกับติวเตอร์สามารถเลือกจัดสรรวันและเวลาเรียนได้อย่างอิสระตามความต้องการ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว พร้อมให้บริการทันที

การสมัครเรียน

สมัครเรียนติวเตอร์ตัวต่อตัวติวเข้มสอบเข้ารร.มหิดลวิทยานุสรณ์

คุยผ่านแชทหรือผ่านทางโทรศัพท์ได้ตามสะดวก

ทีมวิชาการวางแผนและแนะนำการเรียนที่เหมาะกับคุณ

เราคัดสรรติวเตอร์ที่เหมาะสมให้กับคุณโดยเฉพาะ

เรียนเรียนกับติวเตอร์ได้ตามวันเวลาที่นัดหมายได้เลย

เริ่มเรียนกับติวเตอร์ได้เลยฟรี!

ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนและหาติวเตอร์

บริการจัดสรรติวเตอร์ตัวต่อตัวให้กับผู้เรียน โดยติวเตอร์คุณภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

© 2022 สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Edit Template

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที