เงื่อนไขการคืนเงินค่าแนะนำ

HIGHSKILL ประกันงานสอน 8 ชั่วโมงให้กับติวเตอร์ โดยคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ผู้เรียนหรือผู้ปกครองยกเลิกงานสอนก่อนกำหนดหรือปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอนต่อไปได้โดยต้องเป็นเหตุที่ไม่ได้เกิดจากติวเตอร์ซึ่งไม่ตรงกับกรณีที่ HIGHSKILL ไม่คืนเงินค่าแนะนำ (รายละเอียดด้านล่าง) ติวเตอร์จะได้รับการคืนเงินค่าแนะนำตามสัดส่วนดังนี้

– ยังไม่ได้ทำการสอนหรือสอนแล้วไม่เกิน 30 นาที คืนเงิน 100% ของค่าแนะนำที่ชำระ
– สอนแล้ว 30 นาที แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คืนเงิน 80% ของค่าแนะนำที่ชำระ
– สอนแล้ว 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คืนเงิน 70% ของค่าแนะนำที่ชำระ
– สอนแล้ว 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คืนเงิน 50% ของค่าแนะนำที่ชำระ
– สอนแล้ว 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง คืนเงิน 30% ของค่าแนะนำที่ชำระ
– สอนแล้ว 8 ชั่วโมง คืนเงิน 10% ของค่าแนะนำที่ชำระ
– สอนมากกว่า 8 ชั่วโมงขึ้นไป สงวนสิทธิไม่คืนค่าแนะนำที่ชำระ

กรณีหากเศษเกินของเวลาสอนที่ไม่ครบ 60 นาที จะไม่คิดคำนวณรวม เช่น หากสอนไปแล้ว 1 ชั่วโมง 30 นาที จะคิดการคืนเงินค่าแนะนำตามเงื่อนไขสอนไปแล้ว 1 ชั่วโมง ซึ่งในกรณีนี้ระบบจะคืนเงิน 80% ของค่าแนะนำที่ชำระ

ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลและการตัดสินจากทีมงาน HIGHSKILL ในการพิจารณาคืนเงินค่าแนะนำตามเงื่อนไขถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าติวเตอร์ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ติวเตอร์อาจถูกระงับการให้บริการและอาจถูกดำเนินคดีตามกฏหมายและเมื่อติวเตอร์ได้ทำการชำระเงินค่าแนะนำงานสอนแล้วถือว่าติวเตอร์ได้ยอมรับเงื่อนไขการคืนเงินค่าแนะนำงานสอนของ HIGHSKILL แล้ว

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563
ปรับปรุงเมื่อ 19 กันยายน 2564

กรณีที่ไม่คุ้มครองการคืนเงินค่าแนะนำ

ติวเตอร์จะไม่ได้รับการพิจารณาการคืนเงินค่าแนะนำหากมีการรายงานหรือร้องเรียนจากผู้ปกครองที่เข้าข่ายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีติวเตอร์มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

นอกจากความตั้งใจในการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนการสอนแล้ว การให้บริการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก พฤติกรรมต่างๆของติวเตอร์จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเลือกใช้บริการของผู้เรียน


ตัวอย่างที่ไม่คุ้มครองการคืนเงิน
– ติวเตอร์เริ่มต้นการสอนสายหรือไม่ดำเนินการสอนตามวันเวลาและสถานที่ที่ตกลงเรียนในครั้งแรกโดยไม่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ปกครองหรือผู้เรียนก่อนล่วงหน้าจนก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจจากผู้เรียนหรือผู้ปกครอง
– ติวเตอร์มีการใช้วาจาที่ไม่สุภาพ พูดส่อเสียด หยาบคายต่อผู้เรียนหรือผู้ปกครอง
– ติวเตอร์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การเล่นมือถือระหว่างการสอน การทำงานอื่นๆไปด้วยระหว่างการสอน ไม่แสดงความเคารพหรือให้เกียรติผู้เรียนหรือผู้ปกครอง
– ติวเตอร์เลิกสอนก่อนเวลาที่กำหนด
– ติวเตอร์ติดภารกิจอื่นๆจนทำให้ไม่สามารถสอนต่อได้หรือหยุดการสอนติดต่อกันหลายครั้ง หรือต้องหยุดสอนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

กรณีติวเตอร์เรียกเก็บค่าเรียนไม่ตรงเงื่อนไข

เรามีการกำหนดนโยบายการชำระเงินเป็นครั้งจากผู้เรียนโดยตรงเพื่อความปลอดภัยทั้งทางผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้สอน โดยติวเตอร์สามารถเรียกเก็บเงินเป็นครั้งจากผู้เรียนได้เท่านั้น


ตัวอย่างที่ไม่คุ้มครองการคืนเงิน
– ติวเตอร์มีการเรียกเก็บเงินค่าเรียนจากผู้เรียนล่วงหน้ามากกว่าอัตราค่าเรียน 1 ครั้งขึ้นไป
– ติวเตอร์มีการเรียกเก็บเงินค่าเรียนจาากผู้เรียนมากกว่าอัตราค่าเรียนที่ระบุไว้ในรายละเอียดที่ทาง HIGHSKILL ได้แจ้งไว้
– ติวเตอร์มีการเรียกเก็บค่าเอกสารประกอบการสอนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมโดยไม่ได้มีการตกลงหรือได้รับความยินยอมจากผู้เรียนหรือผู้ปกครองก่อน

กรณีติวเตอร์ไม่มีความพร้อมในการสอน

คุณภาพการสอนและรูปแบบการสอนเป็นเรื่องที่ติวเตอร์ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยจะต้องมีการเตรียมเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ไม่สอนโดยใช้ลักษณะการอ่านตามเอกสารหรืออ่านสไลด์ให้กับผู้เรียนฟัง


ตัวอย่างที่ไม่คุ้มครองการคืนเงิน
– ไม่มีเอกสารประกอบการสอน
– ใช้ลักษณะการสอนในรูปแบบให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดและเฉลยตามหลัง
– ไม่สามารถอธิบายคำถามหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนจนผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจในความสามารถของติวเตอร์
– พฤติกรรมของติวเตอร์รวมถึงรูปแบบการสอนที่ติวเตอร์ใช้สอนไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนหรือผู้ปกครอง เช่น การอ่านสไลด์หรือ่านหนังสือให้ผู้เรียนฟัง โดยไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม
– การไม่เปิดกล้องตลอดระยะเวลาที่สอนหรือเปิดกล้องแต่ไม่เห็นใบหน้าของผู้สอน

กรณีติวเตอร์ไม่ตรวจสอบรายละเอียดของงานก่อนชำระเงินค่าแนะนำ

การอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของงานสอนก่อนทำการชำระเงินค่าแนะนำช่วยให้ติวเตอร์สามารถเตรียมการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของผู้เรียน


ตัวอย่างที่ไม่คุ้มครองการคืนเงิน
– ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสอนในภายหลังที่ได้ชำระเงินค่าแนะนำแล้ว เช่น เปลี่ยนวัน เวลา หรือ สถานที่
– ขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสอนที่ต้องได้รับภายหลังที่ได้ชำระเงินค่าแนะนำแล้ว

วิธีและการเตรียมขอคืนเงินค่าแนะนำ

ติวเตอร์สามารถขอคืนเงินค่าแนะนำได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Chatbot บน Facebook Messenger โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเตรียมการเพื่อการขอรับเงินคืนค่าแนะนำคืน
– เตรียมหลักฐานประกอบการขอคืนเงินค่าแนะนำโดยใช้ไฟล์รูปภาพ เช่น รูปภาพที่เห็นการพูดคุยกับผู้ปกครองหรือผู้เรียนที่ระบุถึงสาเหตุการยกเลิกการสอน หรือ รูปภาพการติดต่อผู้เรียนและไม่มีการตอบกลับจากผู้เรียน
– เตรียมข้อความหรือข้อมูลที่ต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงสาเหตุการขอยกเลิกการสอนหรือสาเหตุในการขอคืนเงินค่าแนะนำ
– เตรียมเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี และธนาคารที่ต้องการรับเงินค่าแนะนำคืน โดยรายละเอียดชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลจริงที่ติวเตอร์ได้สมัครเป็นติวเตอร์เท่านั้น

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าแนะนำ
1. ติวเตอร์พิมพ์ข้อความใดๆก็ได้ลงบนแชท Facebook Messenger ระบบจะตอบกลับอัตโนมัติ ให้ติวเตอร์เลือกเมนู “ทำเรื่องคืนค่าแนะนำ”
2. กรอกรหัสงานที่ต้องการขอคืนเงินค่าแนะนำ
3. กด “ถูกต้อง”
4. อ่านเงื่อนไขการขอคืนเงินค่าแนะนำบนเว็บไซต์จนถึงด้านล่างสุด
5. กด “ดำเนินการต่อ”
6. พิมพ์แจ้งสาเหตุในการขอคืนเงินค่าแนะนำ
7. ส่งรูปภาพหรือหลักฐานประกอบในการขอคืนเงินค่าแนะนำ โดยต้องมองเห็นข้อความการขอยกเลิกการเรียนจากผู้เรียนหรือผู้ปกครองอย่างชัดเจน รวมทั้งหลักฐานอื่นๆในการขอคืนเงินค่าแนะนำที่ตรงกับสาเหตุการขอคืนเงินค่าแนะนำที่ติวเตอร์ได้ทำการกำหนด
8. ระบุจำนวนชั่วโมงที่ติวเตอร์ได้ทำการสอนไปแล้ว
9. ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร
10. ระบุชื่อบัญชีธนาคาร
11. ระบุธนาคาร
12. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องกด “ยืนยันข้อมูล”
13. กรุณารอการพิจารณาและอนุมัติการคืนเงินค่าแนะนำภายใน 48 ชั่วโมง

ดำเนินการคืนเงินค่าแนะนำต่อให้เสร็จสิ้น

HIGHSKILL ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดการคืนเงินค่าแนะนำ ติวเตอร์ที่กำลังดำเนินการขอคืนเงินค่าแนะนำ กรุณากด “ดำเนินการต่อ” เพื่อดำเนินการขั้นตอนขอคืนเงินค่าแนะนำ