ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์
ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

การขอคืนเงินค่าแนะนำ

เราประกันจำนวนชั่วโมงการสอนให้กับติวเตอร์เป็นจำนวน 8 ชั่วโมงต่อ 1 งานสอนที่ติวเตอร์ได้รับ โดยการคุ้มครองจะมีผลเมื่อติวเตอร์ไม่ได้รับการรายงานจากผู้ปกครองในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

พฤติกรรมและกิริยามารยาท

ติวเตอร์เริ่มต้นการสอนสายหรือไม่ดำเนินการสอนตามวันเวลาและสถานที่ที่ตกลงเรียนในครั้งแรกโดยไม่ได้ดำเนินการแจ้งผู้ปกครองหรือผู้เรียนก่อนล่วงหน้าจนก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจจากผู้เรียนหรือผู้ปกครอง

ติวเตอร์มีการใช้วาจาที่ไม่สุภาพ พูดส่อเสียด หยาบคายต่อผู้เรียนหรือผู้ปกครอง พูดไม่ให้เกียรติต่อผู้เรียนหรือผู้ปกครอง พูดทำร้ายจิตใจด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ลดถอนคุณค่าความเป็นมนุษย์

ติวเตอร์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การเล่นมือถือระหว่างการสอน การทำงานอื่นๆไปด้วยระหว่างการสอน ไม่แสดงความเคารพหรือให้เกียรติผู้เรียนหรือผู้ปกครอง

ติวเตอร์เลิกสอนก่อนเวลาที่กำหนด หรือ ติดภารกิจอื่นๆจนทำให้ไม่สามารถสอนต่อได้หรือหยุดการสอนติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้ง หรือต้องหยุดสอนถาวร

ความพร้อมในการสอน

ติวเตอร์ไม่จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน

ติวเตอร์ใช้ลักษณะการสอนในรูปแบบให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดและเฉลยตามหลัง

ติวเตอร์ไม่สามารถอธิบายคำถามหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนจนผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจในความสามารถของติวเตอร์

รูปแบบการสอนที่ติวเตอร์ใช้สอนไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนหรือผู้ปกครอง เช่น การอ่านสไลด์หรืออ่านหนังสือให้ผู้เรียนฟัง โดยไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม

ติวเตอร์ไม่เปิดกล้องตลอดระยะเวลาที่สอนหรือเปิดกล้องแต่ไม่เห็นใบหน้าของผู้สอน

ติวเตอร์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสอนในภายหลังที่ได้ชำระเงินค่าแนะนำแล้ว เช่น เปลี่ยนวัน หรือ เวลา หรือ สถานที่

ติวเตอร์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเรียนที่ต้องได้รับภายหลังที่ได้อ่านรายละเอียดงานสอนและทำการชำระเงินค่าแนะนำเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการรับงานสอน

ติวเตอร์มีการเรียกเก็บเงินค่าเรียนจากผู้เรียนล่วงหน้ามากกว่าอัตราค่าเรียน 1 ครั้งขึ้นไป

ติวเตอร์มีการเรียกเก็บเงินค่าเรียนจาากผู้เรียนมากกว่าอัตราค่าเรียนที่ระบุไว้ในรายละเอียดที่เราได้กำหนดไว้

ติวเตอร์มีการเรียกเก็บค่าเอกสารประกอบการสอนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมโดยไม่ได้มีการตกลงหรือได้รับความยินยอมจากผู้เรียนหรือผู้ปกครองก่อนหรือไม่ได้รับความยินยอม

ติวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นมารับผิดชอบสอนแทนตนเอง

ติวเตอร์ได้ดำเนินการสอนโดยมีจำนวนชั่วโมงการสอนรวมเกินกว่า 8 ชั่วโมงแล้ว

อัตราส่วนการคืนเงินค่าแนะนำ

คืนเงิน

100%

ยังไม่ได้ทำการสอนหรือสอนแล้วไม่เกิน 30 นาที

คืนเงิน

80%

สอนแล้ว 30 นาที แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

คืนเงิน

70%

สอนแล้ว 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง

คืนเงิน

50%

สอนแล้ว 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

คืนเงิน

30%

สอนแล้ว 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง

คืนเงิน

10%

สอนแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมง

กรณีหากเศษเกินของเวลาสอนที่ไม่ครบ 60 นาที จะไม่คิดคำนวณรวม เช่น หากสอนไปแล้ว 1 ชั่วโมง 30 นาที จะคิดการคืนเงินค่าแนะนำตามเงื่อนไขสอนไปแล้ว 1 ชั่วโมง ซึ่งในกรณีนี้ระบบจะคืนเงิน 80% ของค่าแนะนำที่ชำระ

ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลและการตัดสินจากทีมงาน HIGHSKILL ในการพิจารณาคืนเงินค่าแนะนำตามเงื่อนไขถือเป็นที่สิ้นสุด หากพบว่าติวเตอร์ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ติวเตอร์อาจถูกระงับการให้บริการและอาจถูกดำเนินคดีตามกฏหมายและเมื่อติวเตอร์ได้ทำการชำระเงินค่าแนะนำงานสอนแล้วถือว่าติวเตอร์ได้ยอมรับเงื่อนไขการคืนเงินค่าแนะนำงานสอนของ HIGHSKILL แล้ว

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

ปรับปรุงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2565

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าแนะนำ

คุณสามารถขอคืนเงินค่าแนะนได้ง่ายๆผ่าน Facebook Messenger ที่คุณได้ทำการจองงานสอน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. พิมพ์คำว่า "ขอคืนเงิน" ลงในแชท Facebook Messenger
2. ระบุรหัสงานที่ต้องการขอคืนเงินและตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง
3. ให้ข้อมูลตามคำถามที่ระบบสอบถาม โดยต้องให้ข้อมูลอย่างละเอียดและตรงกับความเป็นจริง
4. ระบุช่องทางการรับเงินค่าแนะนำคืน โดยชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ชำระค่าแนะนำ
5. การขอคืนเงินค่าแนะนำจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันทำการ (จันทร์ถึงศุกร์)
6. หากการขอคืนเงินค่าแนะนำเป็นไปตามเงื่อนไขของเรา คุณจะได้รับการค่าแนะนำคืนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในเงื่อนไขอัตราส่วนการคืนเงินค่าแนะนำ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว เตรียมสอบเข้า ม.1 เรียนพิเศษ ติวเตอร์

หากคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนขอคืนเงินค่าแนะนำ คุณจะต้องกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อดำเนินการขอคืนเงินค่าแนะนำในขั้นตอนถัดไป

โปรโมชั่นพิเศษลด 63% เฉพาะวันนี้เท่านั้น

เรียนพิเศษกับติวเตอร์ตัวต่อตัว ไม่จำกัดชั่วโมง ไม่จำกัดวิชา พร้อมเอกสารการเรียน

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที